Εκδόσεις της Ιεράς Μονής

Από το 2009 ὁ πατήρ Βασίλειος ἐξέδωσε τά ἑξῆς βιβλία, τά ὁποῖα ἔχει συγγράψει ὁ ἴδιος:

Σειρά έκδοσης Τίτλος Βιβλίου Σελίδες Τιμή
1 Η αληθινή έννοια της αγάπης 270 10€
2 Ἡ ἀλήθεια γιά τό “μάτι” καί τήν βασκανία (μάτιασμα και ξεμάτιασμα) 72 5€
3 Ὀρθόδοξη ἄσκηση - Ἡ ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς 165 10€
4 Γιατί πιστεύω; Πίστη: Η προ της γνώσεως γνώση 195 10€
5 Το νόημα τών θλίψεων στην ζωή μας 188 10€
6 Ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία 167 10€
7 Η συμμετοχή στην εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία 74 5€
8 Ὑπερηφάνεια – Ταπείνωση 74 5€
9 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τίς ἐκτός γάμου σχέσεις 100 5€
10 Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τά διαζύγια 63 5€
11 Τό πάθος τῆς κατακρίσεως 81 5€
12 Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας (Β΄ Ἔκδοσις) 386 10€
13 Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 277 10€Δωρεάν
14 Ερμηνευτική προσέγγιση στον 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου 65 5€ Δωρεάν
15 Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 36 5€ Δωρεάν
16 Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ 53 5€ Δωρεάν
17 Τό προσευχητάριόν μου 74 5€

Τά βιβλία διατίθενται ἀπό τόν Ἐκδοτικό Οἶκο Σταμούλη στήν Ἀθήνα, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας Ρεθύμνης καί ἀπό τά ἐκκλησιαστικά βιβλιοπωλεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Γιά κάθε πληροφορία ἐπικοινωνεῖστε μέ τόν πατέρα Βασίλειο Τηλ. 28310 56328 - κιν. 6979614464

Τά βιβλία μπορεῖτε νά τά ἀγοράσετε καί νά τά λάβετε στήν διεύθυνσή σας ἤ ἀκόμη καί νά τά κατεβάσετε (download) χωρίς ἔξοδα ἀποστολῆς!


Η αληθινή έννοια της αγάπης


Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 270

Στά κεφάλαια τοῦ βιβλίου αὐτοῦ γίνεται λόγος γιά τήν ὑπερφυή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, καθώς καί γιά τήν ἀγάπη πού ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιδεικνύει πρός τόν δημιουργό του, ἀλλά καί πρός τόν συνάνθρωπο. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη σημαίνει αὐτοθυσία καί ἀγκαλιάζει ἀκόμη καί ἐκείνους πού μᾶς φέρονται ἐχθρικά.

Ἡ ἀλήθεια γιά τό “μάτι” καί τήν βασκανία (μάτιασμα και ξεμάτιασμα)


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 72

Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει στό μάτι καί τήν βασκανία ἤ ὄχι; Κατά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ βασκανία εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο πάθος (φθόνος), ἀλλά καί μία δαιμονική ἐπήρεια πού ὀφείλεται στόν ἀνθρώπινο φθόνο. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν θεωρεῖ ὅτι ἡ βασκανία εἶναι μία ζημιογόνος ἐπήρεια πού πηγάζει ἀπ᾿ εὐθείας ἀπό τό ἀνθρώπινο μάτι, τό βλέμμα, τό σῶμα ἤ τήν ψυχή τοῦ συνανθρώπου μας. Γι᾿ αὐτό ἀπορρίπτει τό ξεμάτιασμα, καθώς καί τά παγανιστικῆς προελεύσεως φυλακτά, καί γενικότερα τίς συναφεῖς μή Ὀρθόδοξες πρακτικές προφυλάξεως καί ἀντιμετωπίσεως τῆς βασκανίας.

Δείτε περισσότερα για το βιβλίο

Ὀρθόδοξη ἄσκηση - Ἡ ἐν Χριστῷ μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς


Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 165

Στό βιβλίο αὐτό ἀναλύεται τό νόημα τοῦ ἑκουσίου πόνου στήν ζωή μας. Γιατί δηλαδή ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανός, ὀφείλει νά ἀσκεῖται καί νά κοπιάζει τόσο ψυχικά ὅσο καί σωματικά; Εἶναι ἡ σάρκα ἐχθρός τῆς ψυχῆς; Τί σημαίνουν οἱ ὅροι σταύρωση καί νέκρωση, πού τόσο συχνά συναντᾶμε στό εὐαγγέλιο;

Γιατί πιστεύω; Πίστη: Η προ της γνώσεως γνώση


Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 195

Πῶς ἀποδεικνύεται ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ὀρθότης τῆς πίστεώς μας; Γιατί ὁ Θεός δέν ἐπέλεξε νά γίνει γνωστός στούς ἀνθρώπους μέ τήν νόηση, τήν ἐπιστήμη, τίς αἰσθήσεις, ἀλλά τήν πίστη; Ποιά εἶναι ἡ σχέση τῆς πίστεως μέ τήν λογική, τήν ἐπιστήμη, τήν ἔρευνα; Πίστη: Ἡ δράση τῆς ἐλευθερίας τοῦ δημιουργήματος

Το νόημα τών θλίψεων στην ζωή μας


Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 188

Στό βιβλίο αὐτό μέ βάση πάντοτε τήν διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου καί τίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων: Πῶς θά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά νοιώσει τήν θλίψη ὡς κέρδος; Ποιοί εἶναι οἱ βασικοί λόγοι γιά τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ὑπομένει τίς διάφορες θλίψεις; Ὑπάρχουν θλίψεις μεγαλύτερες ἀπό τίς δυνάμεις μας;

Ερμηνεία στην Θεία Λειτουργία


Λήψη Γαλλικής έκδοσης Δωρεάν

Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 167

Μία ἑρμηνεία, καί ὄχι ἁπλά ἐξήγηση τῆς θείας Λειτουργίας Μία ἀνάλυση στό νόημα, τήν σημασία, τήν ἀξία καί τούς ποικίλους συμβολισμούς της

Η συμμετοχή στην εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 74

Τί εἶναι τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως; Πόσο τακτικά καί πῶς πρέπει νά συμμετέχει κάποιος στήν Θεία Εὐχαριστία;

Ὑπερηφάνεια – Ταπείνωση


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 74

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι μία πλούσια συλλογή κειμένων τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τό πάθος τῆς ὑπερηφανείας καί τό ἀντίδοτό της, τήν ταπείνωση.

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τίς ἐκτός γάμου σχέσεις


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 100

Στό βιβλίο αὐτό, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στούς νέους κυρίως ἀνθρώπους, ἐξηγεῖται μέ ἁπλό καί κατανοητό τρόπο ἡ συγκεκριμένη σωτήρια θέση τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία γιά τά διαζύγια


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 63

Στό βιβλίο αὐτό, γίνεται μία προσπάθεια νά βοηθηθοῦν οἱ νέοι μας νά κατανοήσουν τόν σκοπό τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί ἔτσι νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύγχρονη μάστιγα τῶν διαζυγίων

Τό πάθος τῆς κατακρίσεως


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 81

Στό βιβλίο αὐτό ἀναλύεται μέ γνώμονα τήν πατερική διδασκαλία τό πάθος ἐκεῖνο στό ὁποῖο ὑποπίπτουν πολύ συχνά οἱ ἄνθρωποι, χωρίς ὅμως νά τό καταλαβαίνουν

Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας (Β΄ Ἔκδοσις)


Αγορά Τιμή: 10€
Σελίδες: 386

Μία ἐξιστόρηση ὅλων τῶν αἱρέσεων, ἀλλά καί παράλληλα σέ κάθε μία ἀπό αὐτές ξεχωριστά ἡ ἀντιαιρετική προσφορά τῶν μοναχῶν. Οἱ Ὅσιοι Πατέρες ἀγωνίζονται κατά τῶν αἱρέσεων καί παράλ-ληλα μέσα ἀπό τήν διδαχή τους μᾶς ὑποδει-κνύουν τόν ὀρθό τρόπο ἀντιμετωπίσεώς τους

Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 10€ Δωρεάν
Σελίδες: 277

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Δείτε περισσότερα για το βιβλίο
Δείτε στο youtube , video 2

Ερμηνευτική προσέγγιση στον 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 65

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 36

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Δείτε στο youtube

Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή:5€ Δωρεάν
Σελίδες: 53

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Δείτε στο youtube

Τό προσευχητάριόν μου


Αγορά Τιμή: 5€
Σελίδες: 74

Οἱ βασικότερες προσευχές τῆς ἡμέρας σέ μία συλλογήΔιαβάστε για: Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ online στη σελίδα της Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας (Ο.Ο.Δ.Ε.)