Παλαιό Ημερολόγιο

Τά σύγχρονα ζηλωτικά παλαιοημερολογιτικά ἤ ἀντιοικουμενιστικά σχίσματα μέ ἀφορμή τήν ἡμερολογιακή μεταρρύθμιση τό 1924 καί τήν ἐμμονή τῶν ΓΟΧ στό παλαιό ἡμερολόγιο.

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα τῆς ἀνά τόν κόσμο Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τά ζηλωτικά παλαιοημερολογιτικά ἤ ἀντιοικουμενιστικά σχίσματα.
Οἱ λόγοι πού τά τελευταῖα ἑκατό ἔτη ὁδηγοῦν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σέ ἀπόσχιση ἀπό Αὐτήν καί σέ δημιουργία πλήθους ἀλληλομαχομένων σχισματικῶν ὁμάδων εἶναι ἀφ᾿ ἑνός ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου καί ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ συμμετοχή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Οἰκουμενική Κίνηση.


Τά πρῶτα σχίσματα πού δημιουργήθηκαν στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, εἶχαν ὡς ἀφορμή τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου καί τήν ἐμμονή κάποιων πιστῶν στό λεγόμενο παλαιό ἡμερολόγιο. Μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων οἱ ἀπεσχισμένοι παλαιοημερολογίτες, βλέποντας ὅτι τά ἐπιχειρήματα μέ τά ὁποῖα ὑπεράσπιζαν τήν ἀπόσχισή τους δέν εἶναι πειστικά καί ἐπαρκῆ, φρόντισαν νά ἐμπλουτίσουν τό κατηγορητήριό τους κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.


Ἔτσι οἱ παλαιοημερολογίτες -παρά τήν ἐμμονή τους στό παλαιό ἡμερολόγιο- ἔχουν παύσει πλέον νά χρησιμοποιοῦν τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ὡς βασική ἐναντίον μας κατηγορία, καί μιλοῦν πλέον γιά τήν διακήρυξη τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
Οἱ ἀνωτέρω ἀνά τόν κόσμο σχισματικές ὁμάδες καί ψευδεκκλησίες τῶν παλαιοημερολογιτῶν καί τῶν ἀντιοικουμενιστῶν, παρά τό ὅτι εἶναι διαιρεμένες μεταξύ τους ἤ ἀκόμη καί ἀλληλομισούμενες, ἀγωνίζονται ὅμως μέ μία κοινή σχεδόν ἐπιχειρηματολογία προκειμένου νά ὑπερασπίσουν τήν ἀπόσχισή τους ἀπό τήν Ἐκκλησία.


Τήν ἐπιχειρηματολογία αὐτή ἔχω προσπαθήσει νά ἀναιρέσω στά τρία βιβλία πού τά τελευταῖα δεκαπέντε χρόνια ἔχω συγγράψει καί ἐκδόσει σχετικά μέ τήν στάση, τίς ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες καί τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, τῶν πιστῶν δηλαδή πού ἐμμένουν στό λεγόμενο παλαιό ἡμερολόγιο.

“Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ. ”


Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 25€ Δωρεάν
Σελίδες: 277

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.
Δείτε επίσης το ανωτέρω βιβλίο: “Το σχίσμα ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού” στη σελίδα της Ορθόδοξης Ομάδα Δογματικής Έρευνας (Ο.Ο.Δ.Ε.).”


Ερμηνευτική προσέγγιση στον 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 65

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 36

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή:5€ Δωρεάν
Σελίδες: 53

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Σχετικά Άρθρα :

Ο Παλαιοημερολογιτισμός
Το Παλαιό Ημερολόγιο
Το Σχίσμα από τους Παλαιοημερολογίτες