Παλαιοημερολογιτισμός

Δυστυχῶς ὁ παλαιοημερολογιτισμός καί ἡ στάσις τῶν Ζηλωτῶν παλαιοημερολογιτῶν δέν εἶναι μόνο ἀντιπατερική. ῎Αν καί προβάλλουν τούς ἑαυτούς τους ὡς ὑπερμάχους τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν ὀρθῶν ἐκκλησιολογικῶν φρονημάτων, παρά ταῦτα πολλές κακοδοξίες ἔχουν ἀναπτυχθῆ στούς κόλπους τους.Βασικότατη κακοδοξία πού κηρύσσεται στόν παλαιοημερολογιτισμό εἶναι ἡ θεωρία, ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἀκόμη καί γιά μή δογματικούς λόγους. ῾Η ἀντιπατερική αὐτή θεωρία, πού ἀθετεῖ τήν ΑΒ΄ σύνοδο τοῦ ἁγίου Φωτίου (861), ἀνατινάσσει κυριολεκτικά τά ἐκκλησιολογικά θεμέλια τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ὁδηγεῖ σέ καθαρό Προτεσταντισμό.


Ἡ κακόδοξος αὐτή θεωρία πού κηρύσσεται στόν παλαιοημερολογιτισμό εἶναι κυριολεκτικά τό ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο ἄκρο τῆς αἱρετικῆς "θεωρίας τῶν κλάδων". Σύμφωνα μέ τήν "θεωρία τῶν κλάδων" μποροῦμε νά ἔχουμε διαφορετική πίστι, ἀλλά νά εἴμαστε ἑνωμένοι. Σύμφωνα μέ τήν "θεωρία τῶν Ζηλωτῶν" μποροῦμε νά ἔχουμε τήν ἴδια πίστι, ἀλλά νά εἴμαστε χωρισμένοι! Τά ἄκρα συναντῶνται!


῎Αλλη πεπλανημένη θεωρία πού κηρύσσει ὁ παλαιοημερολογιτισμός, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί ἀφορμή μεγάλων διασπάσεών του εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἰσχυρίζονται ὅτι, μόλις κάποιος Ὀρθόδοξος κληρικός κηρύξει αἱρετικά δόγματα ἤ κάποια Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διαπράξει κάποια παρανομία, ἐκπίπτουν αὐτομάτως τῆς θείας Χάριτος καί ἀποκόπτονται ἀπό τήν Ἐκκλησία. Φυσικά, κατά τήν Ὀρθόδοξο διδασκαλία, αὐτό συμβαίνει μόνο κατόπιν συνοδικῆς ἐκδικάσεως καί κατακρίσεώς τους, ἤ ὅταν μόνοι τους ἐγκαταλείψουν τήν Ταμειοῦχο τῆς θείας Χάριτος Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.


῎Αλλο πεπλανημένο φρόνημα πού κηρύσσεται στόν παλαιοημερολογιτισμό κυρίως στήν πρᾶξι, εἶναι ὅτι ἡ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς ἐφαρμόζεται μόνο στούς αἱρετικούς κληρικούς καί σ᾿ αὐτούς ὄχι πλήρως. Ἔτσι οἱ παλαιοημερολογίτες δέχονται τούς “αἱρετικούς” νεοημερολογίτας λαϊκούς σέ συμπροσευχή στήν Ἐκκλησία καί τούς παρέχουν θεία Μετάληψι ἤ ἄλλα Μυστήρια καί ἀντίδωρο.


Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος Ζηλωτισμός παλαιοημερολογιτισμός δέν εἶναι ἁπλά μία ἐκκλησιολογική παρέκκλισις, ἀλλά ἀποτελεῖ σύμπλεγμα ἀλληλοαναιρουμένων ἐκκλησιολογικῶν κακοδοξιῶν, τό ὁποῖο τείνει νά μετατραπῇ σέ αἵρεσι.

“Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ. ”


Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 25€ Δωρεάν
Σελίδες: 277

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.
Δείτε επίσης το ανωτέρω βιβλίο: “Το σχίσμα ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού” στη σελίδα της Ορθόδοξης Ομάδα Δογματικής Έρευνας (Ο.Ο.Δ.Ε.).”


Ερμηνευτική προσέγγιση στον 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 65

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 36

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή:5€ Δωρεάν
Σελίδες: 53

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Σχετικά Άρθρα :

Ο Παλαιοημερολογιτισμός
Το Παλαιό Ημερολόγιο
Το Σχίσμα από τους Παλαιοημερολογίτες