Τό σχίσμα ἀπό τούς Παλαιοημερολογίτες (ΓΟΧ).

Μία μερίδα τοῦ θρησκευομένου λαοῦ (οἱ μετέπειτα Παλαιοημερολογίτες - ΓΟΧ) ἀντέδρασε μέ ἀκραῖο τρόπο στήν ἡμερολογιακή μεταρρύθμισι τό 1924, μεγενθύνοντας τίς ὅποιες ἀτέλειές της. Ἡ ἀντίδρασις αὐτή ὑπερέβη κάθε λογικό ὅριο καί ἔφθασε ἕως τήν διακοπή τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ὄχι μόνο μέ τίς Ἐκκλησίες πού διέπραξαν τήν διόρθωσι τοῦ ἡμερολογίου, ἀλλά καί μέ ὅλες τίς ὑπόλοιπες, οἱ ὁποῖες δέν ἄλλαξαν μέν τό ἡμερολόγιό τους, συνέχιζαν ὅμως νά κοινωνοῦν, μέ αὐτές πού τό ἄλλαξαν.


Ἔτσι δημιουργήθηκε τό γνωστό σέ ὅλους ζηλωτικό, παλαιοημερολογιτικό σχίσμα, τό ὁποῖο διέσπασε καί διέσυρε τήν Ὀρθοδοξία κατά τόν περασμένο αἰῶνα. (Ὁμιλοῦμε γιά ζηλωτικό, παλαιοημερολογιτικό σχίσμα καί ὄχι ἁπλά γιά παλαιοημερολογιτικό, ἐπειδή, ὅπως προαναφέραμε, ἀρκετές Ἐκκλησίες -π.χ. Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, καθώς καί τό Ἅγιον Ὄρος- ἀκολουθοῦν ἕως σήμερα τό παλαιό, ἰουλιανό ἡμερολόγιο, χωρίς ὅμως νά ἔχουν διακόψει τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τίς Ἐκκλησίες πού ἀκολουθοῦν τό νέο, διορθωμένο ἡμερολόγιο).


Οἱ Παλαιοημερολογίτες ἀπετέλεσαν ἀπό τό 1924 ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία, τήν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (ΓΟΧ), ἡ ὁποία ὑφίσταται ἕως σήμερα διασπασμένη ὅμως σέ δώδεκα περίπου ἀλληλοαναθεματισμένες καί ἀλληλοκαθαιρεμένες παρατάξεις καί πλῆθος μεμονωμένων. Ἐσφαλμένη λοιπόν, κατά τήν ἄποψί μας, ἡ διόρθωσις τοῦ ἡμερολογίου, πολύ περισσότερο ὅμως ἐσφαλμένη καί ἀντιπατερική ἡ ἀντίδρασις ἀπό τούς Παλαιοημερολογίτες (ΓΟΧ).

Στό βιβλίο μας γιά τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ ἀναλύουμε τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους τό παλαιοημερολογιτικό σχίσμα ἦταν καί εἶναι παράνομο.

“Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ. ”


Τό σχίσμα τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 25€ Δωρεάν
Σελίδες: 277

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.
Δείτε επίσης το ανωτέρω βιβλίο: “Το σχίσμα ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού” στη σελίδα της Ορθόδοξης Ομάδα Δογματικής Έρευνας (Ο.Ο.Δ.Ε.).”


Ερμηνευτική προσέγγιση στον 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 65

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Ἀντιπατερική ἡ στάση τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή: 5€ Δωρεάν
Σελίδες: 36

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.


Οἱ ἐκκλησιολογικές κακοδοξίες τοῦ ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολογιτισμοῦ


Λήψη Δωρεάν Τιμή:5€ Δωρεάν
Σελίδες: 53

Διαβάστε δωρεάν τήν αλήθεια γιά αὐτό πού στίς ημέρες μας ονομάζεται παλαιό ημερολόγιο, παλαιοημερολογιτισμός, παλαιομημερολογίτες εκκλησία Γ.Ο.Χ.

Σχετικά Άρθρα :

Ο Παλαιοημερολογιτισμός
Το Παλαιό Ημερολόγιο
Το Σχίσμα από τους Παλαιοημερολογίτες