Μία ἐξιστόρηση ὅλων τῶν αἱρέσεων, ἀλλά καί παράλληλα σέ κάθε μία ἀπό αὐτές ξεχωριστά ἡ ἀντιαιρετική προσφορά τῶν μοναχῶν. Οἱ Ὅσιοι Πατέρες ἀγωνίζονται κατά τῶν αἱρέσεων καί παράλ-ληλα μέσα ἀπό τήν διδαχή τους μᾶς ὑποδει-κνύουν τόν ὀρθό τρόπο ἀντιμετωπίσεώς τους