Στό βιβλίο αὐτό μέ βάση πάντοτε τήν διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου καί τίς ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων ἀναφέρονται μεταξύ ἄλλων: Πῶς θά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά νοιώσει τήν θλίψη ὡς κέρδος; Ποιοί εἶναι οἱ βασικοί λόγοι γιά τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ὑπομένει τίς διάφορες θλίψεις; Ὑπάρχουν θλίψεις μεγαλύτερες ἀπό τίς δυνάμεις μας;