Στό βιβλίο αὐτό, γίνεται μία προσπάθεια νά βοηθηθοῦν οἱ νέοι μας νά κατανοήσουν τόν σκοπό τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί ἔτσι νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύγχρονη μάστιγα τῶν διαζυγίων.