Στό βιβλίο αὐτό, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στούς νέους κυρίως ἀνθρώπους, ἐξηγεῖται μέ ἁπλό καί κατανοητό τρόπο ἡ συγκεκριμένη σωτήρια θέση τῆς Ἐκκλησίας.